Planul de Marketing

In acest articol vom detalia tot ce trebuie sa stii cand te apuci sa intocmesti un plan de marketing. Pentru ca un plan de marketing fara actiuni de online nu mai exista, iti recomand o firma de promovare google adwords care iti poate oferi suport in dezvoltarea si aplicarea strategiilor de promovare online.
Privit ca instrument de coordonare a acțiunilor ce urmează să se realizeze atât în cadrul pieței, cât si în alte domenii de activitate, reprezintă o parte constitutivă a politicii manageriale a organizației. În ultimă instanță, el serveste nemijlocit la realizarea obiectivelor firmei si reprezintă un element de fundamentare pentru conducerea acesteia.

Practic, planul de marketing devine necesar în toate punctele nodale ale activității de marketing.

Astfel, programul de marketing îsi găseste justificarea, în primul rând, în cresterea eficienței economice a activității de piață, un asemenea deziderat putând fi atins numai în condițiile fundamentării corecte a deciziilor, executării si controlului fiecărei acțiuni de marketing.

În al doilea rând, el este important pentru eliminarea sau cel puțin pentru atenuarea dificultăților de orientare si integrare a mijloacelor de marketing în cadrul efortului economic general. În sfârsit, existența programelor de marketing rigurosf undamentate este cerută de exigențele impuse de coordonarea eficientă a resurselor si eforturilor într-o anumită perspectivă, precum si de folosirea unor căi adecvate de eliminare a neînțelegerilor si ambiguităților.

Prin urmare, necesitatea planului de marketing este determinată, în esență, de complexitatea activităților în care se concretizează promovarea politicii de marketing a firmei. În aceste condiții, programării i se acordă o atenție din ce în cemai mare, ea ocupând un loc tot mai important în ansamblul activității de marketing. De fapt, privit din perspectiva unui instrument practic al firmei, planul de marketing ia forma unui plan desfăsurat al unei activități complexe, vizând atingerea unui anumit obiectiv. Prin intermediul programului de marketing sunt încorporate, într-un ansamblu coerent si unitar, o suită de acțiuni practice, esalonate în timp si spațiu, cu indicarea responsabilităților, aresurselor implicate în desfăsurarea fiecăreia în parte, dar si a activității de ansamblu.

Delimita programele de marketing în organizaționale si operaționale.

Dacă primele se referă la programele cu ajutorul cărora sunt proiectate structuri de marketing corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor, cele operaționale cuprind ansambluri de acțiuni ce trebuie realizate pentru atingerea anumitor obiective propuse. In sfârsit, orizontul de timp avut în vedere pentru atingerea obiectivelor propuse împarte programele de marketing în trei categorii, respectiv programe de marketing petermen scurt, ce au în vedere acțiunile care urmează să se desfăsoare pe o perioadă, de regulă până la un an, pe termen mediu, vizând acțiuni ce acoperă o perioadă mergând de la unu la cinci ani, si pe termen lung, pentru mai mult de cinci ani.

 

Cele mai importante elemente ale unui plan de marketing

a) Stabilirea unei politici globale si coerente de piață, element ce determină, de fapt, conținutul programului de marketing. O asemenea politică presupune o materializare a strategiei de marketing, programul trebuind să aibă în vedere atât echilibrul si coerențaacțiunilor întreprinse, cât si compatibilitatea acestora cu sarcinile pe care si le asumă organizația, prin obiectivele stabilite.

b) Proiecția de viitor a programului de marketing pe care acesta trebuie să o asigure într-un anumit orizont de previziune. Se porneste de la faptul că marketingul strategic (în care se încadrează si programele de marketing) este gândit si urmează să se aplice în viitor, el proiectând, de fapt, imaginea viitoare a organizației.

c) Promovarea prin programele de marketing a viziunii referitoare la modul de stabilire a obiectivelor ce urmează să fie atinse, o viziune receptivă față de nou, angajantă și voluntară, în raport cu viitorul.

d) Asigurarea unei anumite flexibilități, care să creeze activității desfăsurate un grad înalt de adaptabilitate.

Planul de marketing are rolul unui îndrumător care să ofere soluții de adaptare în funcție de modificările mediului, de condițiile concrete în care organizația îsi desfăsoară activitatea.

Un plan de marketing va atinge următoarele obiective:

  • Va permite companiilor să organizeze un plan intern, în scopul de a înțelege pe deplin impactul și rezultatele deciziilor de marketing anterioare.
  • Va echipa companiile să caute în exterior, cu scopul de a înțelege pe deplin piața pe care o vizează și concurența din acel spațiu.
  • Va stabili obiectivele viitoare și va oferi direcție pentru inițiative de marketing viitoare.
  • Obiectivele trebuie să fie înțelese și susținute de tot personalul responsabil cu organizarea companiei.

Obiectivele de marketing

Această secțiune din planul de marketing va defini obiectivele de marketing. Aceste obiective trebuie să se bazeze pe înțelegerea punctelor forte și punctelor slabe ale companiei, și a mediului de afaceri în care operează organizația. Aceste obiective ar trebui să fie, de asemenea, legate de strategia de afaceri generală. Nu este deloc neobișnuit și este de multe ori benefic ca obiectivele să se concentreze pe segmente specifice, orientate, pentru care se vor realiza activitățile de marketing.

Analiza situației

Situația organizației detaliază contextul pentru eforturile de marketing. În această secțiune vor fi analizați atent factorii interni și externi care vor influența strategia de marketing, așa-zisa analiza SWOT. O analiză SWOT combină analiza internă și externă pentru a rezuma punctele forte, puncte slabe, oportunitățile și amenințările companiei.

Piețele țintă

Conceptul de piață țintă este unul dintre aspectele cele mai de bază, poate chiar cel mai important, din marketing.

Mesajul de marketing care să se potrivească tuturor nu există. Este nerealist pentru o echipă de marketing să creadă că poate să atragă o multitudine de grupuri cu acelasi produs, în același ambalaj.

Definirea de piață țintă sau segmentarea pieței ajută echipa de marketing să decidă unde să aloce resurse și ce fel de metode și mesaje de promovare va utiliza.

Strategiile

Strategii sunt etape de acțiune care detaliază modul în care variabilele de marketing de produs, preț, locație și promovare sunt utilizate pentru a atinge obiectivele și strategiile generale ale planului de marketing.

Puncte importante de atins în cadrul unul Plan de Marketing

Spre deosebire de un plan de afaceri, care oferă o imagine de ansamblu asupra misiunii, obiectivelor, stategiei și alocării resurselor la nivelul întregii organizații, un plan de marketing are o sferă de acoperire mai limitată. Planul de marketing arată în ce mod vor fi îndeplinite obiectivele strategice ale organizației, prin strategii și tactici specifice marketingului, având ca punct de pornire clientul. De asemenea, este legat de planurilecelorlalte departamente din cadrul organizației.

Să presupunem că un plan de marketing impune vânzarea a 200.000 de unități de produs pe an.
Departamentul de producție trebuie să-și regleze activitatea în așa fel încât să realizeze acel număr deunități; departamentul financiar trebuie să aibă fonduri disponibile pentru acoperirea cheltuielilor; departamentul de resurse umane trebuie să fie pregătit să angajeze personal și să-l instruiască și așa mai departe. Fără nivelurile adecvate de susținere și de resurse organizaționale, nici un plan de marketing nu poate fi dus la îndeplinire.

Deși dimensiunile exacte și modul de structurare vor varia de la o companie la alta, un plan de marketing va conține, de obicei, secțiunile descrise mai sus. Firmele mai mici s-ar putea să-și elaboreze planuri de marketing mai scurte și mai puțin formale, pe când marile corporații vor impune crearea unor planuri de marketing extrem de riguros structurate. Dar, pentru a avea garanția unei implementări corecte, fiecare porțiune a planului trebuie să fie descrisă foarte detaliat.

Uneori, o firmă își va afișa planul de marketing pe un site Web intern, ceea ce le oferă managerilor și angajaților din locuri diferite posibilitatea de a consulta anumite secțiuni și de a colabora la efectuarea unor completări sau modificări.

Planul de marketing arată cum va proceda firma pentru a edifica și întreține relații profitabile cu clienții.

În cadrul acestui proces, însă, se vor exercita influențe și asupra unei serii întregi de relații interne și externe.

Mai întâi, este influențat modul în care conlucrează angajații departamentului de marketing între ei și cu angajații altor departamente, pentru a le furniza valoare clienților și a-i satisface. În al doilea rând, este influențat modul în care conlucrează firma cu furnizorii, cu distribuitorii și cu partenerii ei strategici, pentru a-și atinge obiectivele stabilite prin planul de marketing. În al treilea rând, sunt influențate relațiile firmei cu celelalte grupuri de persoane cointeresate, printre care autoritățile de reglementare, canalele de comunicare în masă și publicul larg.Toate aceste relații sunt importante pentru succesul organizației.

În general, firmele își fac planuri anuale de marketing, chiar dacă unele planuri vor acoperi perioade de timp mai îndelungate. Marketerii demarează planificarea cu mult timp înainte de data implementării, astfel încât să existe suficient timp disponibil pentru cercetarea de piață, pentru o analiză temeinică a situației, pentru revizuirea de către conducerea managerială a proiectelor de plan și pentru o bună coordonare între departamente. Apoi, după ce fiecare program de acțiune a început, marketerii monitorizează rezultatele curente, le compară cu estimările din plan, analizează diferențele și iau măsuri corective. Dat fiind că este inevitabil să apară schimbări în mediul de afaceri,care uneori nu pot fi prevăzute, marketerii trebuie să fie pregătiți să-și actualizeze și să-și adapteze în orice moment planurile inițiale. Există marketeri care întocmesc și planuri de măsuri pentru situații neprevăzute.

Planul trebuie să prevadă și modalități de evaluare a progresului înregistrat în atingerea obiectivelor, altfel nu se poate asigura eficacitatea efortului de implementare și control. De regulă, managerii vor apela la bugete, la grafice de activitate și la indicatoride performanță, pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor. Cu ajutorul bugetelor, ei pot să compare cheltuielile planificate cu cele efectiv realizate, pentru orice perioadă dată: săptămână, lună sau alt interval de timp. Graficele de activitate le arată managerilor când anume trebuia să fie finalizată fiecare activitate prevăzută – și când a fost terminată efectiv. Indicatorii de performanță urmăresc rezultatele programelor de marketing, pentru a se verifica dacă firma se apropie de obiectivele pe care și le-a propus.

Câteva exemple de asemenea indicatori ar fi: cota de piață, volumul vânzărilor, rentabilitatea produsului și satisfacția clientului.

Vrei sa iti faci o promovare online profitabila, iti recomandam sa apelezi la o Agentie ce ofera SEO AdWords Facebook care sa iti pozitioneze corect produsele sau serviciile.

Facebooklinkedinmail